• İş güvenliği uzmanımız ilk olarak çalışmaya başladığı işyerindeki tehlikeleri belirler, risk analizini ve risk değerlendirmesini yaparak, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik vererek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlar, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlayarak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur.
 • İşyerinde, gece vardiyaları da dahil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapar, İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunur, uzmanımız ana görevleri arasında gelir.
 • Kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planının hazırlanmasını sağlar ve uygulamaların takibini yapar,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken makine ve diğer ekipmanların periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlayıp ve gerekli kontrol ve takibini yapar,
 • Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlar ve uygulamaların takibini yapar, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirler,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunur, danışmanlık yapar ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izler,
 • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapar, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar

İş Güvenliği Hizmeti

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işletmeler çalışanları arasında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak ya da yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden temin etmek zorundadır. Bu konuda ÇINARLI OSGB iş güvenliği uzmanları siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye hazırdır. İş Güvenliği Uzman kadromuz, uzun yıllar iş güvenliği alanında hizmet vermiş tecrübeli ve deneyimli A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlardan oluşmaktadır.

 • Az Tehlikeli Sektörde Kişi Başı ; 10 dk
 • Tehlikeli Sektörde Kişi Başı : 20 dk
 • Çok Tehlikeli Sektörde Kişi Başı: 40 dk

Firmalar yukarıda dakikalar neticesin de İş Güvenliği uzmanı Görevlendirmek zorundadır.

 • İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgâh ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunur,
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunarak, çalışanların kullanması konusunda uyarılarda bulunur. - iş güvenliği uzmanımız, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlayarak, çalışanlara gerekli temel iş güvenliği eğitimlerini verir.
 • Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak
 • İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydederek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlar,
 • Birden fazla madde veya etkenin aynı anda işyerinde bulunmasından dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda değerlendirmek,
 • Ayrıca iş güvenliği uzmanımız bağlı bulunduğu işyerinde yapmış oldukları işleri ile ilgili gerekli tüm kayıtların tutulmasını sağlayarak denetimlerde gösterilmek üzere hazır bulundurur.
 • İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunur,
 • işyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmekle yükümlüdür.

OSGB NEDİR ?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri, olarak tanımlanmıştır. İşverenlerin yükümlülükleri (4857 sayılı İş Kanunu) nelerdir?
İş Kanunu’nun 77. ve sonraki diğer önemli maddeleri gereği olarak; İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

İş Güvenlİğİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tüm işletmeler çalışanları arasında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak ya da yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden temin etmek zorundadır. Bu konuda ÇINARLI OSGB iş güvenliği uzmanları siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye hazırdır. İş Güvenliği Uzman kadromuz, uzun yıllar iş güvenliği alanında hizmet vermiş tecrübeli ve deneyimli A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlardan oluşmaktadır.

 • Az Tehlikeli Sektörde Kişi Başı ; 10 dk
 • Tehlikeli Sektörde Kişi Başı : 20 dk
 • Çok Tehlikeli Sektörde Kişi Başı: 40 dk

Tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler iş güvenliği uzmanı bulundurmak veya yetkilendirilmiş kurumlardan hizmet almak zorundadır.